top of page
Bài 1- Hít thở cơ Hoành
50:31
Bài 2- Thở bằng cơ bụng & Ujjayi
33:56
Bài 3- Hơi thở Con Ong
39:04
Bài 4- Thở Ngắt Quãng Kumbhaka
38:09
Bài 5- Thở Luân Phiên & Cân Bằng
41:50
bottom of page