top of page

PROP UP!
Chương 5: Các tư thế Cơ Trọng Tâm

Con người chúng ta đã được Tạo Hóa lựa chọn để tiến hóa đứng thẳng đi bằng hai chân, giải phóng đôi tay để lao động, nên từ đó thân dưới của chúng ta cũng phải phát triển để có thể đỡ được cột sống ở trạng thái dựng dọc. Các cơ xung quanh phần bụng và thắt lưng cũng phải tiến hóa phức tạp và dày đặc lên giúp chúng ta đứng thẳng. Đó chính là các cơ Trọng Tâm - Core.

bottom of page