Chào Mặt Trời: Chaturanga Dandasana - một tư thế KHÓ